AnasayfaİhalelerBELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ

İHALELER Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ

İhale Tarihi : 01.06.2020 14:00


Durum : İptal


İHALE TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI İPTAL EDİLMİŞTİR.

BELEDİYEMİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ NARLIDERE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/207107

 

1-İdarenin

a) Adı

:

NARLIDERE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HUZUR MAH. MITHATPASA CAD. 447 35320 NARLIDERE/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322388743 - 2322388740

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BELEDİYEMİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

BELEDİYEMİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI İÇİN 197 KALEM YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

NARLIDERE BELEDİYESİ TEKNİK HİZMETLER BİNASI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; sözleşme tarihinden itibaren İdarenin talebini müteakip 24 saat içinde 2.İnönü Mah. Altın Vadi Caddesinde bulunan Narlıdere Belediyesi Teknik Hizmetler binası yedek parça ambarına teslim edecektir. 2- Sözleşme süresi içinde Kısmi teslimat yapılabilir. 3-İdare Sözleşme süresi içinde İhtiyaç duyduğu kadar malzeme alacak olup Sözleşme süresi sonunda alınmayan malzemeden idare sorumlu tutulmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINDA İTİBAREN 3 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAYACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.06.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

NARLIDERE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

- 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177  Kalemlerde bulunan araç dış lastikleri  TSE ve CE  belgeli olacak olup,İstekliler teklif ettikleri lastik markalarına ait yetkili satıcı belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

- 123,124,125,126. Kalemlerde bulunan Akümülatörler  Yol verme için Kurşun Asit Akümülatörleri standartlara uygun imal edilmiş ve TSE ve CE belgeli olacaktır.

- 149,150 Kalemlerde bulunan  madeni yağlar ve Adblue  sıra numaralarında yazılan değerlerde olacaktır. TSE belgeleri olacaktır

12,19,123,124,125,126,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 176,177 bu kalemler için istekliler TSE uygunluk veya ISO belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

- TSE veya ISO belgelerini vermeyen veya eksik veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik Şartnamede Belirtilen Şekilde;

 İstekliler teklif ettikleri yedek parçaların marka (ve varsa katalog no) bilgilerini içeren bir açıklama belgesini (belge istekli tarafından imzalanmış ve kaşeli olacaktır.) teklifleriyle birlikte verilecektir

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YEDEK PARÇA ALIMI-SATIMI  HİZMETİ VERMİŞ OLMAK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp