AnasayfaİhalelerBELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PARKE BORDÜR VE İNŞAAT MALZEMESİ ALINMASI İHALESİ

İHALELER Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PARKE BORDÜR VE İNŞAAT MALZEMESİ ALINMASI İHALESİ

İhale Tarihi : 24.06.2019 14:00


Durum : SonuçlandıBELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF SOKAKLARIN TAMİRAT,TADİLAT VE YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE PARKE BORDÜR VE İNŞAAT MALZEMESİ ALINMASI İŞİ

NARLIDERE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF SOKAKLARIN TAMİRAT,TADİLAT VE YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE PARKE BORDÜR VE İNŞAAT MALZEMESİ ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/261695

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HUZUR MITHATPASA CAD. 447 35320 NARLIDERE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322388743 - 2322388740

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@narlidere-bld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KİLİT PARKE(GRİ-KIRMIZI-BEYAZ-SİYAH) 21000 M2,,BORDÜR(70 LİK) 2000 M,ÇİM BORDÜR 2000 M ,KANALET 1000 M,TESİS KUMU 1000 T,FİLLER 5000 T, MICIR (1 LİK) 1000 T,TUĞLA 13,5 5000 AD,BY PASS TÜNENAN STABİLİZE 2000 T
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

NARLIDERE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 147 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ, İDARE TARAFINDAN İSTENEN CİNS VE MİKTARINDAKİ MALZEMEYİ 2 (İKİ) GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLMEK KAYDIYLA KISIM KISIM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖSTERECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MİTHATPAŞA CADDESİ NO:447 NARLIDERE / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

24.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin İmalatçı Olduğu Aşağıdaki Belgeler İle Teşvik Edilir.
Aday Veya İsteklinin İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler İse Şunlardır.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Aday ve isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge,
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:


BORDÜR TS 436 EN 1340
PARKE (RENKLİ-RENKSİZ) TS 2824 EN 1338

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL KURULUŞLARA PARKE VEYA BORDÜR SATIŞI YAPMIŞ OLMAK.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NARLIDERE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NARLIDERE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

SONUÇ FORMU

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp