AnasayfaİhalelerBELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 193 KALEM YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ

İHALELER Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 193 KALEM YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ

İhale Tarihi : 18.02.2019 14:00


Durum : Sonuçlandı


İHALE SONUÇLANMIŞTIR

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

NARLIDERE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

193 KALEM YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/24285
1-İdarenin
a) Adresi : HUZUR MAH. MITHATPASA CAD. 447 35320 NARLIDERE/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322388743 - 2322388740
c) Elektronik Posta Adresi : info@narlidere-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
193 KALEM YEDEK PARÇA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : NARLIDERE BELEDİYESİ TEKNİK HİZMETLER BİNASI
c) Teslim tarihi : 1-Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; sözleşme tarihinden itibaren İdarenin talebini müteakip 24 saat içinde 2.İnönü Mah. Altın Vadi Caddesinde bulunan Narlıdere Belediyesi Teknik Hizmetler binası yedek parça ambarına teslim edecektir. 2- Sözleşme süresi içinde Kısmi teslimat yapılabilir. 3-İdare Sözleşme süresi içinde İhtiyaç duyduğu kadar malzeme alacak olup Sözleşme süresi sonunda alınmayan malzemeden idare sorumlu tutulmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MİTHATPAŞA CADDESİ NO: 447 NARLIDERE-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

39,40,133,134,135,136,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, bu kalemler için istekliler TSE uygunluk veya ISO belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

TSE veya ISO uygunluk belgelerini  vermeyen veya eksik veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamede Belirtilen Şekilde;

 İstekliler teklif ettikleri yedek parçaların marka (ve varsa katalog no) bilgilerini içeren bir açıklama belgesini (belge istekli tarafından imzalanmış ve kaşeli olacaktır.) teklifleriyle birlikte verilecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YEDEK PARÇA ALIMI-SATIMI  HİZMETİ VERMİŞ OLMAK


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NARLIDERE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NARLIDERE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

İHALE SONUÇ FORMU

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp