Anasayfaİhaleler2019 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ HİZMETİ ALINMASI İHALESİ

İHALELER Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

2019 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ HİZMETİ ALINMASI İHALESİ

İhale Tarihi : 28.12.2018 14:00


Durum : İptal


İHALEYE KATILAN İSTEKLİ OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİR

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE BAĞLI BULUNAN DİĞER TESİSLERİMİZDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN 2019 YILI "SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI"

NARLIDERE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE BAĞLI BULUNAN DİĞER TESİSLERİMİZDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN 2019 YILI "SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI"alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/623789

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HUZUR MITHATPASA CAD. 447 35320 NARLIDERE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322388743 - 2322388740

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@narlidere-bld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.097,680 kW/h Elektrik Enerjisi Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE BAĞLI BULUNAN DİĞER TÜM TESİSLER

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından sonra, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji nakli, her abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin (PMUM kaydı vs.) tamamlanması takip eden ayın ilk gününde işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MİTHATPAŞA CADDESİ NO:447 NARLIDERE-İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

28.12.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Elektrik piyasası lisans yönetmeliği hükümleri doğrultusunda enerji piyasası düzenleme kurulu tarafından düzenlenen ve ihale tarihinde geçerli durumda olan,elektrik üretim lisansı,otoprodüktör lisansı,otoprodüktör grubu lisansı,iletim lisansı,dağıtım lisansı,toptan satış lisansı ve perakende satış lisansı'ndan en az birini teklifleri ile birlikte usulüne uygun olarak ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NARLIDERE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NARLIDERE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp