Sayfalar Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi

I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR


AMAÇ
Madde 1: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.KAPSAM
Madde 2: Yönerge, Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Narlıdere, İzmir Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Kadın Meclisi: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,
d) Başkan: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter:  Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.II. BÖLÜM
KADIN MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 


TANIMI
Madde 5: Kadın Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Kadın Meclisi; kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlar.AMACI
Madde 6: Kadın Meclisi’nin amacı;
a) Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,
b) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
c) Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak,
d) Kadınların, cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim,  hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele etmelerini sağlamak,
e) Kadınların, her türlü şiddete karşı mücadele etmelerine katkı sağlamak,
f) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,
g) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,
h) Narlıdere Kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
i) Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
j) Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmektir.OLUŞUMU
Madde 7: Kadın Meclisi, aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler her kurumu temsilen bir (1) kişi olarak belirlenir. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler:
Kadın Meclisi Aktif Üyeleri, seçimli Genel Kuruldan 1 ay önce aşağıdaki gibi belirlenir,
a) Narlıdere İl Genel Meclisi Kadın Üyeleri,
b) Narlıdere Belediye Meclisi Kadın Üyeleri,
c) Kadın Muhtarlar,
d) Kadınlara yönelik çalışmalar yapan vakıf ve derneklerin kadın temsilcileri,
e) Narlıdere Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan her siyasi partinin Kadın kollarından 1’er temsilci
f) İlçe sınırları içindeki Üniversite Rektörlüğü’nün belirlediği kadın çalışmalarıyla ilgili 1 temsilci,
g) Meslek odaları ve sendikalardan 1’er kadın temsilci,
h)  Narlıdere Kent Konseyi Çalışma Gruplarından 1’er kadın temsilci,

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Hemşehrilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.ORGANLARI
Madde 8: Kadın Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Kadın Meclisi Genel Kurulu
b) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu
c) Kadın Meclisi Çalışma GruplarıKADIN MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 9:
a) Aktif üyelerden oluşur. Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Kadın Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine toplantıya katılan Kadın Meclisi aktif üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Kadın Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e) Kadın Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Kadın Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.
f) Kadın Meclisi toplantıları, Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu; Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur.
b) Kadın Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c) Seçimli Kadın Meclisi Genel Kurulu'nda en yüksek oyu alan 1 kişi Kadın Meclisi Başkanı olur.
d) Kadın Meclisi Başkanı, en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.
e) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
f) Yürütme Kurulu, en az 4 haftada bir, Narlıdere Kent Konseyi Binası, binanın olmadığı durumlarda ise belirlenen başka bir mekanda toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kadın Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
g) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
i) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
j) Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Kadın Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
k) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde Temsilci, Temsilci Yardımcısı, Raportör ya da üye olarak görev alabilir.KADIN MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11: Görev ve Yetkileri:
a) Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b) Narlıdere Kent Konseyi Başkanı ve Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
c) Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
d) Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
f) Kadın Meclisi toplantı gündemlerini yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
g) Kadın Meclisi yürütme kurulunun; Kadın Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
h) Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.KADIN MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 12: Görev ve Sorumlulukları:
a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
c) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir.
d) Başkan yardımcısı, 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Narlıdere Kent Konseyi ve Kadın Meclisi hakkında bilgilendirir.
e) Başkanın olmadığı durumlarda Kadın Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.KADIN MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 13: Görev ve Sorumlulukları:
a) Kadın Meclisi ile Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Kadın Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
c) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.
d) Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
e) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Kadın Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle işbirliği içinde sağlar.
f) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 25’e göre üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular.KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a) Kadın Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, kadınların talepleri doğrultusunda, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Narlıdere Kent Konseyi Merkezi'nde , binanın olmadığı durumlarda ise belirlenen başka bir mekanda toplantılarını gerçekleştirirler.
c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci, 2 temsilci yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
d) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Kadın Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.
e) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
f) Çalışma Grupları Temsilci Yardımcılar, Temsilci’nin olmadığı durumlarda Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.
g) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
h) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.
i) Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.


 
III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ


Madde 15: Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Kadın Meclisi yürütme kurulu, 1 başkan ve 10 üyeden oluşur.
b) Seçimde başkan adayları ve Yürütme Kurulu üyesi adayları ayrı ayrı oylanır.
c) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 10 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.
d) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.
e) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 10 kişi asil, 10 kişi yedek üye olarak seçilir.
f) Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.
g) Kadın Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Kadın Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.  İlk kuruluşta bu şart aranmaz.
h) Siyasi partilerin kadın kolları başkanları, Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına aday olamazlar.IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Madde 16: Narlıdere Kent Konseyi Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki toplantı, çalışma ve seminer salonları ve Narlıdere Belediyesi Hizmet Binası içindeki ofisler; sekreterya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği mekânlardır.
 
Madde 17: Kadın Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 18: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Kadın Meclisi kararları,   Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Ofisinde halka ve basına açık bulundurulur.

Madde 19: Kadın Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Kadın Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 20: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, ilgili sorumlu ve kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 21: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.ÜYE OLMA
Madde 22: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin onayı ile gerçekleşir.ÜYELİK SORUMLULUĞU
Madde 23: Tüm Kadın Meclisi üyelerinin Kadın Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenir. Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar.ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 24: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 25: Kadın Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek,  Narlıdere Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Kadın Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 26: Kadın Meclisi yönergesi Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı alındıktan sonra Narlıdere Kent Konseyi Genel Kurulu' na  katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir.V. BÖLÜM
YÜRÜTME


Madde 27: Bu yönerge hükümlerini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK


Madde 28: Bu yönerge hükümleri, Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile …………………2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.GEÇİCİ MADDE 1: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi  Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul hazırlıkları, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 

why people cheat in marriage riaservicesblog.net why do wife cheat on husband
medication to terminate pregnancy abortion costs abortion denver

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp