Sayfalar Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi

I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR


AMAÇ
Madde 1: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.KAPSAM
Madde 2: Yönerge, Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Narlıdere  Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Gençlik Meclisi: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,
d) Başkan: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı: Narlıdere  Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.II. BÖLÜM
GENÇLİK MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI


TANIMI
Madde 5: Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik,  kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.AMACI
Madde 6: Gençlik Meclisi’nin amacı;
a) Gençlerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,
b) Narlıdere ilçesi için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Narlıdere gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
e) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
f) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
g) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
h) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamaktır.OLUŞUMU
Madde 7: Gençlik Meclisi, Narlıdere Belediyesi sınırları içinde olan ve gençlikle ilgili çalışan kurumların doğal üyeliği ile oluşur. Aşağıda sıralanan ilgili kurumlardan birer temsilci Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda kurumunu temsilen bulunur. Kurum temsilcilerinin Genel Kurul’da görüş bildirme ve oy kullanma hakları vardır.

Doğal Üyeler: 16 – 28 yaş arasındaki aşağıdaki temsilcilerdir:
a) Kurumsal temsiliyeti sürmekte olan Gençlik Meclisi Üyeleri (seçimli Genel Kuruldan 1 ay önce belirlenir)
b) Gençlik çalışmaları yürüten dernek ve vakıflardan 1’er temsilci
c) İzcilik il temsilcisi
d) Narlıdere Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan her siyasi partinin gençlik kollarından 1’er temsilci
e) Lise ve dengi okulların öğrenci temsilcilerinden 1’er kişi
f) Üniversite Öğrenci Konseyi’nden, Üniversite ve Meslek Yüksek Okulları Müdürlüklerine bağlı,  öğrenci topluluklarından 1’er temsilci
g) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı gençlikle ilgili kurumlardan 1’er temsilci
h) İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kurumlardan 1’er temsilci
i) Kent Konseyi Meclisleri’nden ve Çalışma Gruplarından 1’er temsilci, fakat çalışma grupları temsilcilerinin toplamı 4 temsilciyle sınırlıdır.

Örgütsüz gençlerin katılımı: Bireysel olarak toplantılara ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu'na katılabilirler. Oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.ORGANLARI
Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
c) Gençlik Meclisi Çalışma Grupları
d) Gençlik Meclisi Danışmanlar KuruluGENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 9:
a) Aktif 7.Maddede tanımlanan doğal üyelerden oluşur. Gençlik Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşerek değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gençlik meclisinin politikasını belirlemektir.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Gençlik Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece üyelere aittir.
e) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantıları, Gençlik Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur.
b) Gençlik Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c) Seçimli genel kurulda en yüksek oyu alan 1 kişi Gençlik Meclisi Başkanı olur.
d) Gençlik Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir
e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
f) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir, Narlıdere Kent Konseyi’nin belirleyeceği mekanda toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Gençlik Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
g) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
h) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
i) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
j) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
k) Yürütme Kurulu’nda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Gençlik Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
l) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde Lider, Lider Yardımcısı, Raportör ya da üye olarak görev alabilir.GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11: Görev ve Yetkileri;
a) Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b) Narlıdere Kent Konseyi Başkanı ve Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
c) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu liderleri ile istişare halinde temsil eder.
d) Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
f) Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
g) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Gençlik Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
h) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.GENÇLİK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 12: Görev ve Sorumlulukları;
a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nda verilen görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
c) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında lider ya da üye olarak görev alabilir.
d) Başkan yardımcısı, 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Narlıdere Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi hakkında bilgilendirir.
e) Başkanın olmadığı durumlarda Gençlik Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.GENÇLİK MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 13: Görev ve Sorumlulukları:
a) Gençlik Meclisi ile Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
c) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.
d) Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
e) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Gençlik Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle işbirliği içinde sağlar.
f) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 26’ya göre üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular.GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a) Gençlik Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, gençlerin talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Narlıdere Kent Konseyi Merkezinde, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi toplantı, çalışma veya seminer odalarında gerçekleştirirler.
c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 lider, 2 lider yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
d) Çalışma Grupları Liderleri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Gençlik Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.
e) Çalışma Grupları Liderleri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
f) Çalışma Grupları Lider Yardımcıları, Lider’in olmadığı durumlarda, Çalışma Grubu’na liderlik yapar.
g) Çalışma Grupları Liderleri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
h) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Lideri ve Sekreter’e bildirir.
i) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. GENÇLİK MECLİSİ DANIŞMANLAR KURULU
Madde 15:
a) Gençlik Meclisi danışmanlığını yürütür. Gençlik Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.
b) Danışmanlar Kurulu üyeleri; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve  Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.).
c) Kaymakam, Rektör, Narlıdere Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve Geçmiş dönem Gençlik Meclisi Başkanları Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyeleridir.
d) Danışmanlar Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi’nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.
e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte belirleyebilir.  
f) Gençlik Meclisi Danışmanlar Kurulu toplantısı, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve  Narlıdere Kent Konseyi Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır.III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ


Madde 16: Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, 1 başkan ve 10 üyeden oluşur.
b) Seçimde başkan adayları ve Yürütme Kurulu üyesi adayları ayrı ayrı oylanır.
c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 10 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.
d) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.
e) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 10 kişi asil, 10 kişi yedek üye olarak seçilir.
f) Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.
g) Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.  Fakat ilk kuruluşta bu şart aranmaz.
h) Siyasi partilerin gençlik kolları başkanları, Narlıdere Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olamazlar.IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Madde 17: Narlıdere Kent Konseyi Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ve ilgili Belediye’deki ofisler ; sekreterya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

Madde 18: Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 19: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Gençlik Meclisi kararları, Narlıdere  Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ofisinde halka ve basına açık bulundurulur

Madde 20: Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençli Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 21: Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında  Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, ilgili sorumlu ve kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 22: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.ÜYE OLMA
Madde 23: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.ÜYELİK SORUMLULUĞU
Madde 24: Tüm Gençlik Meclisi üyelerinin Gençlik Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenir. Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar.ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 25: Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 26: Narlıdere Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.


YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 27: Gençlik Meclisi yönergesi Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı alındıktan sonra Narlıdere Kent Konseyi Genel Kurulu' na  katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir.V. BÖLÜM
YÜRÜTME


Madde 28: Bu yönerge hükümlerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK


Madde 29: Bu yönerge hükümleri, Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ………… tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1: Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul hazırlıkları, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

hysteroscopy dilatation and curettage dilatation curettage scraping the uterus procedure
aids causes hiv click treatments for aids/hiv

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp