Sayfalar Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi

I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

 

AMAÇ
Madde 1: Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM
Madde 2: Yönerge, Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Narlıdere Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Çocuk Meclisi: Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni,
d) Başkan: Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı:  Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter:  Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.

 

II. BÖLÜM
ÇOCUK MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 

TANIMI
Madde 5: Çocuk Meclisi; Narlıdere Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetimine aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği bir platformdur.

Çocuk Meclisi; 21. yüzyıla girerken çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır.

 

AMACI
Madde 6: Çocuk Meclisi’nin amacı;  
a) Kent Çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak,
b) Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yapmak,
c) Narlıdere çocuklarını, kent düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
d) Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek,
e) Çocukların bireysel insiyatiflerini geliştirmek,
f) Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak,
g) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,
h) Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmaktır.OLUŞUMU
Madde 7: Çocuk Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler, Narlıdere Belediyesi sınırları içerisindeki ilgili her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler: Çocuk Meclisi Aktif Üyeleri aşağıdaki temsilcilerdir: (9 yaşından küçük 15 yaşından büyük olamaz ve seçimli Genel Kurul’dan 1 ay önce belirlenirler).
a) Çocuk Meclisi Üyeleri
b) İlköğretim Okullarından 1’er temsilci
c) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren vakıf ve derneklerden 1’er temsilci
d) İl Sosyal Hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklardan 1’er temsilci
f) Sanat, Çıraklık Okullarından 1’er temsilci
g) Engelli merkezleri ve okullarından 1’er temsilci

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Çocuk Meclisi toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

 

ORGANLAR
Madde 8: Narlıdere  Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
b) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu
c) Çocuk Meclisi Çalışma Grupları
d) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu

 

ÇOCUK MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 9:
a) Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu, yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu veya Yürütme Kurulu çağrısı ile de toplanır. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır. Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu’na paralel olarak gerçekleştirilir.
c) Genel Kurulda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Çocuk Meclisi üyelerinin en az % 10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Çocuk Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e) Çocuk Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Çocuk Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.
f) Çocuk Meclisi toplantıları, Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.

 

ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu; Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyeler olmak üzere 11 kişiden oluşur.
b) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c) Seçimli genel kurulda en yüksek oyu alan 1 kişi Çocuk Meclisi Başkanı olur.
d) Çocuk Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir
e) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
f) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir, Narlıdere Kent Konseyi Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezinde toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Çocuk Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
g) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
h) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
i) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Çocuk Meclisi Başkanı ise, yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sırlamasına göre yedek üyeler alınır.
j) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
k) Yürütme Kurulu’nda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Çocuk Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11: Görev ve Yetkileri;
a) Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
a) Narlıdere Kent Konseyi Başkanı ve Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
b) Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.
c) Çocuk Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
d) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
e) Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
f) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Çocuk Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
g) Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 12: Görev ve Sorumlulukları;
a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nda verilen görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
c) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir.
d) Başkan yardımcısı 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri  Narlıdere Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi hakkında bilgilendirir.
e) Başkanın olmadığı durumlarda Çocuk Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

 

ÇOCUK MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 13: Görev ve Sorumlulukları;
a) Çocuk Meclisi ile  Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla ile birlikte, Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
c) Çocuk Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının temsilcileriyle birlikte sağlar.
d) Çocuk Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
e) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Çocuk Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle iş birliği içinde sağlar.
f) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 26’ya göre üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular.

 

ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 14:
a) Çocuk Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, çocukların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Narlıdere Kent Konseyi Ofislerinde gerçekleştirirler.
c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci, 2 temsilci yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
d) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Çocuk Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.
e) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
f) Çalışma Grupları Temsilci Yardımcıları, Temsilci’nin olmadığı durumlarda, Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.
g) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, karar alma yetkisi yoktur.
h) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.
i) Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

 

ÇOCUK MECLİSİ DANIŞMANLAR KURULU
Madde 15:
a) Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür. Çocuk Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.
b) Danışmanlar Kurulu üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.).
c) Kaymakam, Narlıdere  Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve Geçmiş dönem Çocuk Meclisi Başkanları Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyeleridir.
d) Danışmanlar Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisi’nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.
e) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte belirleyebilir. 
f) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Narlıdere Kent Konseyi Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

 

III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ

Madde 16: Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a) Çocuk Meclisi yürütme kurulu, 1 başkan ve 10 üyeden oluşur.
b) Seçimde başkan adayları ve Yürütme Kurulu üyesi adayları ayrı ayrı oylanır.
c) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 10 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.
d) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.
e) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 10 kişi asil, 10 kişi yedek üye olarak seçilir.
f) Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.
g) Çocuk Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.  Fakat ilk kuruluşta bu şart aranmaz.

 

IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 17: Narlıdere Kent Konseyi Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantı, çalışma ve seminer odaları; sekreterya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

Madde 18: Çocuk Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 19: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Çocuk Meclisi kararları,  Narlıdere Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından halka ve basına duyurulur.

Madde 20: Çocuk Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çocuk Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 21: Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterini, ilgili sorumlu ve kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 22: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

ÜYE OLMA
Madde 23: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra,  Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

 

ÜYELİK SORUMLULUĞU
Madde 24: Tüm Çocuk Meclisi üyelerinin Çocuk Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenir. Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 25: Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 26: Çocuk Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek,  Narlıdere Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çocuk Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

 

Çocuk Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

 

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 27: Çocuk Meclisi yönergesi Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı alındıktan sonra Narlıdere Kent Konseyi Genel Kurulu' na  katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir.

 


V. BÖLÜM
YÜRÜTME

Madde 28: Bu yönerge hükümlerini Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

 

VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK

Madde 29: Bu yönerge hükümleri, Narlıdere  Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile .........2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1: Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Narlıdere Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.  Genel Kurul hazırlıkları,  Narlıdere Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp